open/close

Juridisk Meddelelse

Information om ophavsret

© 2018 DSV A/S - All rights reserved.

Det er ikke tilladt at kopiere, reproducere eller distribuere materiale fra DSV hjemmesiden til kommercielt brug, med mindre der er indhentet udtrykkeligt skriftligt samtykke fra DSV.

Brug af hjemmesiden

Enhver brug af hjemmesiden skal ske i henhold til nærværende Juridiske Meddelelse. Hvis du ikke kan acceptere den Juridiske Meddelelse, bedes du venligst forlade hjemmesiden og ophøre med at bruge den. 

Indhold

Alt indhold på denne hjemmeside, herunder DSV firmanavnet og logotypen samt alle dertil hørende produkt- og designmærker, slogans samt al tekst, billeder, filmklip ("Indhold") er beskyttet af ophavsrets- og varemærkelovgivningen.

Du må ikke kopiere Indhold fra denne hjemmeside til andet end private, ikke-kommercielle formål, og ved denne brug skal alle ophavsrets- eller andre ejendomsoplysninger bibeholdes. Endvidere må Indhold herefter ikke kopieres, gengives eller på anden måde videredistribueres. Med mindre det er tilladt af præceptiv dansk ret, må du ikke på anden måde kopiere, fremvise, downloade, distribuere, ændre, gengive, genudgive eller gentransmittere information, tekst, dokumenter eller filmklip, der er indeholdt på denne hjemmeside eller nogen dele heraf i elektroniske medier eller i papirudgave, eller kreere afledte værker baseret på de pågældende billeder, tekst, dokumenter eller filmklip, med mindre du har modtaget udtrykkeligt skriftligt samtykke fra DSV.

Nærværende juridiske meddelelse skal ikke fortolkes som om, der indirekte, ifølge berettiget forventning eller på anden måde overdrages en licens eller rettighed vedrørende varemærker eller ophavsret hos DSV, associerede selskaber eller tredjeparter. Uanset om de står med store typer eller ledsages af varemærkesymbolet, tilhører alle produktnavne som varemærker DSV, associerede selskaber, tilknyttede selskaber eller deres licensgivere eller jointventurepartnere, med mindre andet er anført. Brug eller misbrug af disse varemærker eller andet materiale, bortset fra hvad der gives tilladelse til i nærværende juridiske meddelelse, er ikke tilladt og kan være en overtrædelse af f.eks. ophavsretsloven, varemærkeloven og/eller markedsføringsloven og/eller en enhver anden gældende lovgivning.

DSV er klar over at uhensigtsmæssig brug af DSV's brand og varemærke i en opfordring til fragtfremsendelsesydelser kan finde sted fra tid til anden af virksomheder og enkeltpersoner uden tilknytning til DSV. DSV godkender ikke en sådan praksis eller de virksomheder og enkeltpersoner, der er ansvarlige for en sådan adfærd. DSV påtager sig således intet ansvar for eventuelle tab, udgifter eller besvær som følge af svig i forbindelse med uautoriseret brug af DSV's brand og varemærke. Er du usikker på, om du er på en officiel og ægte DSV hjemmeside eller har de korrekte kontaktoplysninger, opfordres du til at kontakte sit lokale DSV kontor. Kontaktoplysninger på alle officielle DSV kontorer og agenter findes på hjemmesiden www.gof.dsv.com.

Ansvarsbegrænsning

Oplysningerne på denne side er anført, som situationen er for indeværende, og der ydes ingen garanti eller tilkendegivelser i den forbindelse hverken direkte eller indirekte, herunder men ikke begrænset til indirekte garantier om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikkekrænkelse.

Du benytter denne hjemmeside på egen risiko. Hverken DSV eller associerede selskaber er ansvarlig for tab, herunder, men ikke begrænset til, tab af indkomst, overskud og indtægter, uanset om disse er direkte, indirekte, strafferetlige, hændelige, specielle, betydelige eller andre skader, der måtte opstå i forbindelse med adgangen til eller brug af nærværende hjemmeside eller indholdet på siden, herunder virus, uanset Indholdets rigtighed eller fuldstændighed.

Disclaimer under U.S. Securities Law

DSV A/S er ikke registreret i USA og indsender ikke redegørelser eller selskabsmeddelelser til den amerikanske Securities and Exchange Commission (”SEC”). Aktier udstedt af DSV A/S er ikke registreret i henhold til US Securities Act of 1933 med senere ændringer, eller nogen anden statslig amerikansk regulering af værdipapirer, ligesom sådanne aktier ej heller har været noteret på en amerikansk børs. Købere og ejere af aktier udstedt af DSV A/S kan derfor ikke benytte sig af retsmidler i henhold til amerikansk børslovgivning med hensyn til køb af aktier udstedt af DSV A/S.

DSV A/S offentliggør sine redegørelser og selskabsmeddelelser og giver andre oplysninger i henhold til lovgivningen i Danmark og de regler og forskrifter som udstedes af Nasdaq OMX Copenhagen og ikke i medfør af juridiske eller lovgivningsmæssige krav i USA eller nogen anden jurisdiktion. 

Hyperlinks til eksterne hjemmesider

DSV påtager sig ikke ansvaret for indholdet eller funktionaliteten på eksterne hjemmesider, som ikke drives eller kontrolleres af DSV. 

Computervirus, orme, trojanske heste eller andre trusler

DSV tager med rimelighed forholdsregler for at beskytte nærværende hjemmeside mod com-putervirus, orme, trojanske heste og andre trusler. Dog garanterer DSV ikke for, at hjemme-siden er fri for sådanne skadelige programmer og fraskriver sig ethvert ansvar for eller er-statningspligt i forbindelse med tab eller skade, der er opstået på grund af skadelige pro-grammer, som er modtaget fra nærværende hjemmeside, eller gennem filer, der er downloa-det fra hjemmesiden.

Ændringer i den juridiske meddelelse

DSV tilstræber, at hjemmesidens indhold er nøjagtigt og opdateret, men DSV kan til enhver tid og uden varsel ændre nærværende Juridiske Meddelelse ved at opdatere denne side. Personer, der læser denne side, er bundet af sådanne ændringer og bør derfor lejlighedsvis besøge nærværende side for at gennemgå den gældende Juridiske Meddelelse. 

Lovvalg og værneting

Nærværende Juridiske Meddelelse er omfattet af dansk ret. Hvis der opstår en tvist som følge af eller i relation til nærværende Juridiske Meddelelse, som ikke kan løses i mindelighed, skal den indbringes for de danske domstole. 

Privatlivspolitik

dsv.com udbydes af DSV A/S.

Hovedgaden 630
2640 Hedehusene
Danmark
CVR-nr.: 58 23 35 28
Tlf.: + 45 43 20 30 40
Email: info@dk.dsv.com

Nedenfor beskrives, hvilke typer information vi indsamler på dsv.com, og hvordan vi behandler informationen.

Databeskyttelse

DSV respekterer sine kunders privatliv og behandler personoplysninger i henhold til persondataloven. 

Personoplysninger og formålet med databehandlingen

DSV kan indsamle, behandle og bruge dine personoplysninger, herunder dit navn, postadresse, emailadresse, telefon-, mobil- og faxnumre samt oplysninger om de DSV produkter og den service, du har købt. Vi kan også bede om oplysninger såsom jobfunktion, jobtitel, branche, firma og land. 

Dine oplysninger behandles til følgende formål:

  • at sikre adgang til vores hjemmeside, herunder adgang til DSV's selvbetjeningsløsninger som myDSV, Track & Trace, CargoWRITE etc. 
  • at håndtere din registrering og dit login til myDSV, Track & Trace, CargoWRITE etc.
  • at behandle din online booking eller bestilling af produkter og tilbehør, 
  • at kunne tilbyde dig tjenester (kun med dit samtykke), 
  • at kontakte dig vedrørende den service, du har anmodet om, 
  • at kunne udføre den service, du har anmodet om, herunder Track & Trace,
  • at håndtere betalingsbehandling,
  • at udføre undersøgelser om, hvordan vores service til dig kan forbedres og at kunne levere et rimeligt serviceniveau til vores brugere, 
  • at informere dig om produkter og tjenester fra DSV (kun med dit samtykke),
  • at videresende dine prisforespørgsler til de relevante lokale afdelinger indenfor DSV

Databehandling i Danmark og overførsel til koncernmedlemmer i udlandet

Dine personoplysninger opbevares på DSV's hosting partner (Netgroup)'s computere i Danmark og kan, til de ovenfor beskrevne formål, blive delt med andre medlemmer af vores Koncern. DSV og/eller andre medlemmer af vores Koncern indenfor det europæiske økonomi-ske samarbejdsområde EØS kan overføre dine personoplysninger til tredjepartsspecialister til behandling indenfor det europæiske økonomiske samarbejdsområde EØS.

Vi tager med rimelighed alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med nærværende Privatlivspolitik.

Brug af oplysninger til direkte markedsføring

Med dit samtykke kan DSV bruge de oplysninger, du har afgivet, til at sende dig tilbud, som DSV mener, vil være interessante for dig. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke vedrørende modtagelse af yderligere information fra DSV. Du har også ubetinget ret til at bede os om ikke at behandle dine personoplysninger til direkte markedsføring. Du kan til enhver tid udøve denne ret ved at kontakte os med posten eller pr. email på adressen, der er angivet i nærværende politik. 

Videregivelse af oplysninger til tredjeparter

Hvis det selskab, der driver nærværende Hjemmeside, bliver solgt, vil lister over de relevante, registrerede brugere og andre personoplysninger om vores brugere blive overført til den nye ejer. Dette vil ske i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Derudover vil DSV videregive dine personoplysninger, hvis DSV har pligt til at videregive dine personoplysninger som følge af en dom eller en anden juridisk forpligtelse, en vidneindkaldelse, eller retssag, eller som det på anden måde er påkrævet i henhold til lovgivningen, eller hvis vi mener, at det er nødvendigt for at forhindre, eller tage skridt i forhold til, ulovlig aktivitet eller overtrædelse af vores politikker. 

Cookies

Du kan læse om vores Cookiepolitik her for at få mere at vide om, hvordan vi anvender cookies. 

Afmelding

Enhver tilmelding til DSV nyhedsbreve er frivillig, og du kan afmelde dig til enhver tid, f.eks. ved at sende os en email eller ved at bruge linket nederst i alle emails med nyhedsbreve. Det er lige så let at afmelde som at tilmelde sig til et nyhedsbrev. Alle emails med nyhedsbreve eller lignende tjenester er baseret på markedsføring. 

Sikkerhedsforanstaltninger

Dine personoplysninger er DSV's ansvar. DSV sørger for, at de opbevarede oplysninger, her-under dine personoplysninger, behandles og sikres forsvarligt i henhold til de aktuelt gældende sikkerhedsstandarder. 

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gennemgå dine oplysninger og til at bede om, at de bliver rettet, suppleret eller fjernet ved at sende en email til info@dk.dsv.com, eller ved at sende din anmodning til DSV, jf. adressen anført ovenfor.